Algemene voorwaardenDefinities

     1.  Goudzilversieraden.nl: Goudzilversieraden, gevestigd te Lelystad onder KvK nr. 86699806.
     2.  Klant: degene met wie Goudzilversieraden.nl een overeenkomst is aangegaan.
     3.  Partijen: Goudzilversieraden.nl en klant samen.
     4.  Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

     1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten
          en leveringen van diensten of producten door of namens Goudzilversieraden.nl.
     2.  Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
     3.  Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
          derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

    1.  Alle prijzen die Goudzilversieraden.nl hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten
         zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of
         anders overeengekomen.
    2.  Alle prijzen die Goudzilversieraden.nl hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn
         gemaakt, kan Goudzilversieraden.nl te allen tijde wijzigen.
    3.  Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Goudzilversieraden.nl niet kon voorzien
        ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot
        prijsverhogingen.
    4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in
        lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters en modellen

        Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten
        ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken
        dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Betalingen en betalingstermijn

    1.  Goudzilversieraden.nl mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen
         bedrag verlangen.
    2.  De klant dient betalingen achteraf binnen na levering te hebben voldaan.
    3.  Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het
         overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in
         verzuim en in gebreke is, zonder dat Goudzilversieraden.nl de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke
         hoeft te stellen.
    4.  Goudzilversieraden.nl behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling
         dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

    1.  Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Goudzilversieraden.nl gerechtigd de wettelijke rente
         van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is,
         waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
    2.  Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding
         verschuldigd aan Goudzilversieraden.nl.
    3.  De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

    4.  Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Goudzilversieraden.nl zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan
         zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
    5.  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen
         van Goudzilversieraden.nl op de klant onmiddellijk opeisbaar.
    6.  Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Goudzilversieraden.nl, dan is hij
         nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Goudzilversieraden.nl te betalen.

Recht van reclame


    1.  Zodra de klant in verzuim is, is Goudzilversieraden.nl gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van
         de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
    2.  Goudzilversieraden.nl roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
    3.  Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit
         recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Goudzilversieraden.nl, tenzij partijen hierover andere
         afspraken maken.
    4.  De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

    1.  Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden
         op voorwaarde dat:


              -  het product niet is gebruikt
              -  het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
              -  het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
              -  het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
              -  de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
              -  het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van
              -  vrijetijdsbesteding betreft
              -  het product geen los tijdschrift of losse krant is
              -  de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht


    2.  De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
         op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
         zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
    3.  De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via Info@goudzilversieraden.nl, indien
         gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Goudzilversieraden.nl, Goudzilversieraden.
         nl, kan worden gedownload.
    4.  De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te
         retourneren aan Goudzilversieraden.nl, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten

    1.  Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige
         bestelling aan Goudzilversieraden.nl heeft geretourneerd, dan zal Goudzilversieraden.nl eventuele door de consument
         betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de
         consument terugbetalen.
    2.  De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Goudzilversieraden.nl voor zover de volledige bestelling
         wordt geretourneerd.

Vergoeding retourkosten


         Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan
         komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Opschortingsrecht


         Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
         overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht


    1.  Goudzilversieraden.nl kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich
         houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Goudzilversieraden.nl heeft voldaan, tenzij
         de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
    2.  De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd
         is aan Goudzilversieraden.nl.
    3.  Goudzilversieraden.nl is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van
         het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening


         Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Goudzilversieraden.nl te
         verrekenen met een vordering op Goudzilversieraden.nl.

Eigendomsvoorbehoud


    1.  Goudzilversieraden.nl blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn
         betalingsverplichtingen ten aanzien van Goudzilversieraden.nl op grond van wat voor met Goudzilversieraden.nl
         gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
    2.  Tot die tijd kan Goudzilversieraden.nl zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
    3.  Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden
         of anderszins bezwaren.
    4.  Indien Goudzilversieraden.nl een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden
         en heeft Goudzilversieraden.nl het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering


    1.  Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
    2.  Levering vindt plaats bij Goudzilversieraden.nl, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
    3.  Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
    4.  Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Goudzilversieraden.nl het recht om
         zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
    5.  Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan
         Goudzilversieraden.nl kan tegenwerpen.

Levertijd


    1.  De door Goudzilversieraden.nl opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan
         geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn
         overeengekomen.
    2.  De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan
         een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Goudzilversieraden.nl.
    3.  Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om
         de overeenkomst te ontbinden, tenzij Goudzilversieraden.nl niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn
         aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering


         De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan
         plaatsvinden.

Transportkosten


         Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

    1.  Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in
         ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan
         Goudzilversieraden.nl niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
    2.  Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan
         producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Goudzilversieraden.nl, bij gebreke waarvan
        Goudzilversieraden.nl niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring


    1.  Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een
         eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
    2.  Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening
         van de klant.

Garantie


    1.  De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e)
         fabricage, constructie of materiaal.
    2.  De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen,
         aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de
         oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
    3.  Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen
         partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de
         macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Vrijwaring


         De klant vrijwaart Goudzilversieraden.nl tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door
         Goudzilversieraden.nl geleverde producten en/of diensten.

Klachten


    1.  De klant dient een door Goudzilversieraden.nl geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te
         onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
    2.  Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst
         mocht verwachten, dan dient de klant Goudzilversieraden.nl daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen
         1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
    3.  Consumenten dienen Goudzilversieraden.nl uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen
         hiervan op de hoogte te stellen.
    4.  De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Goudzilversieraden.nl
         in staat is hierop adequaat te reageren.
    5.  De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
    6.  Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat
         Goudzilversieraden.nl gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling


    1.  De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Goudzilversieraden.nl.
    2.  Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Goudzilversieraden.nl ook daadwerkelijk
         (tijdig) bereikt.


Aansprakelijkheid Goudzilversieraden.nl


    1.  Goudzilversieraden.nl is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade
         is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
    2.  Indien Goudzilversieraden.nl aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die
         voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
    3.  Goudzilversieraden.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste
         besparingen of schade aan derden.
    4.  Indien Goudzilversieraden.nl aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
         (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
         verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
         factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
    5.  Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts
         indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)
         ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn


         Elk recht van de klant op schadevergoeding van Goudzilversieraden.nl vervalt in elk geval 12 maanden na de
         gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in
         artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding


    1.  De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Goudzilversieraden.nl toerekenbaar tekortschiet in de
         nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de
         ontbinding niet rechtvaardigt.
    2.  Is de nakoming van de verplichtingen door Goudzilversieraden.nl niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan
         ontbinding pas plaatsvinden nadat Goudzilversieraden.nl in verzuim is.
    3.  Goudzilversieraden.nl heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen
         uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Goudzilversieraden.nl kennis heeft genomen
         van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal
         kunnen nakomen.

Overmacht


    1.  In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Goudzilversieraden.
         nl in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Goudzilversieraden.nl kan worden
         toegerekend in een van de wil van Goudzilversieraden.nl onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn
         verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn
         verplichtingen in redelijk-heid niet van Goudzilversieraden.nl kan worden verlangd.
    2.  Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals
         burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of
         andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,
         stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
         werkonderbrekingen.
    3.  Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Goudzilversieraden.nl 1 of meer verplichtingen naar de klant
         niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Goudzilversieraden.nl er weer aan kan voldoen.
    4.  Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de
         overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
    5.  Goudzilversieraden.nl is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als
         gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst


    1.  Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen
         of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
    2.  Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden

    1.  Goudzilversieraden.nl is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
    2.  Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
    3.  Grote inhoudelijke wijzigingen zal Goudzilversieraden.nl zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
    4.  Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
         zeggen.

Overgang van rechten


    1.  Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
         voorafgaande schriftelijke instemming van Goudzilversieraden.nl.
    2.  Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,
         Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid


    1.  Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
         overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
    2.  Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt
         komt van wat Goudzilversieraden.nl bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter


    1.  Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
    2.  De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Goudzilversieraden.nl is gevestigd / praktijk houdt / kantoor
         houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend
         anders voorschrijft.

 

 

         Locatie:      LELYSTAD

         E-mail:      Info@goudzilversieraden.nl  

         KvK:          86699806

         Vestiging:  Lelystad,

         Website: Goudzilversieraden.nl